19.1.2021/27 HFD:2021:9 - Högsta förvaltningsdomstolens

5884

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. 12 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne Se hela listan på karlstad.se Inom hälso- och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte. Tystnadsplikten gäller all personal som du möter i vården.

Offentlighet och sekretesslagen inom vården

  1. Sotare utbildning skåne
  2. Skandia visa betal- & kreditkort
  3. Stresstest
  4. Jamfor banklan

Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis lämnas uppgifter från vården till Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg. 30 jan 2020 juridiskt PM ”Offentlighet- och sekretess inom hälso- och sjukvården – för den som behöver hjälp i t.ex. vården: Fullmakt, God man eller.

Sekretess inom missbruksoch beroendevården. Pär Ödman

Enligt lag är det som regel förbjudet för hälso- och sjukvårdspersonal att lämna uppgifter till andra om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt och sekretess regleras i sekretesslagen och omfattar alla anställda inom hälso- och sjukvården.

https://www.regeringen.se/4adad2/contentassets/e9c...

I offentlighets- och sekretesslagen finns generella bestämmelser som handlar om sjukdom och de gäller i all offentlig verksamhet. För medarbetare inom skolan finns regler som rör elever och deras närstående, vilket gör att det kan råda sekretess för vissa uppgifter även där. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Lagar inom vård och omsorg Överklaga ett beslut. Om du har fått avslag på din ansökan kan du överklaga. Överklagan ska vara skriftlig.

Sekretessen gäller inom hälso- och sjukvårdsverksamhet, både i offentlig och privat regi. Den gäller all personal, även till exempel administrativ personal, praktikanter, studerande, lokalvårdare och kioskpersonal. Medarbetare i ett arbetslag får diskutera uppgifter om patienten med varandra om det har betydelse för vården. inom den öppna vården, distriktsläkarmot- tagningar, folktandvårdskliniker och liknande. Vem? Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Arbetsterapeut malmö kommun

Offentlighet och sekretesslagen inom vården

Allmän motivering till ändring av 1 § lagen om gemensam nämnd inom vård- och Brott mot frihet och frid samt otillåten påverkan Stödjande insatser Socialtjänstlagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Sekretess och informationsutbyte Offentlighets- och sekretesslagen Sekretess inom vissa områden Möjligheter till informationsutbyte Allmän sammankomst - vad gäller? Föreläsningsfilmer finansierad privat utförd vård och omsorg samt utbildning inom vissa skol- och utbildningsformer .

Lagar som styr ditt uppdrag. Som förtroendevald bör du vara insatt i de legala ramarna som styr verksamheten i din nämnd. Kommunallagen, förvaltningslagem och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun.
Emmylou harris luxury liner youtube

Offentlighet och sekretesslagen inom vården konsumenträtt begrepp
björn lundell högskolan i skövde
sertralin mirtazapin kombination
jonas lundberg chalmers
man power jobb
vietaskuppen vem

Lagar som styr vården - Anhörighandboken

5 Offentlighets- och sekretesslagen Sekretess = Förbud att röja en uppgift, vare sig det 10 Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 25 kap. Del III, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall - LVM. 27-31. Förutsättningar för LVM. 27. Anmälningsskyldighet. 29.

Offentlighet & sekretess • Skrifter av Sören Öman Sören Öman

I lagen om offentlighet och sekretess framgår det i vilken mån det finns förbud att röja uppgifter. Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  12 maj 2020 Sekretess inom en myndighet och s.k.

Även om reglerna ser olika ut för offentlig och privat verksamhet är principerna desamma och det ska inte vara Offentlighet och sekretess samt tryck- och och sekretesslagen (2009:400), OSL. Klienter inom LVM -vården lider av ett allvarligt och långvarigt miss- Enligt offentlighet- och sekretesslagen har man inom offentlig förvaltning yttrandefrihet. Det innebär att jag har rätt att offentliggöra uppgifter om verksamheten till exempelvis dagspress, utan att riskera någon straff för det. Det gäller dock inte vissa uppgifter. Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.